Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa licencyjna
 • UMOWA LICENCYJNA

  NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA ZASADY I WARUNKI NA PODSTAWIE KTÓRYCH DEPOSITPHOTOS INC., FIRMA Z SIEDZIBĄ NA FLORYDZIE, USA („DEPOSITPHOTOS”) ZAPEWNI SWOJE USŁUGI I BĘDZIE LICENCJONOWAĆ CI OKREŚLONE PLIKI.

  NINIEJSZY DOKUMENT TWORZY UMOWĘ KONTRAKTOWĄ POMIĘDZY TOBĄ, A DEPOSITPHOTOS. PROSIMY O JEGO UWAŻNE PRZECZYTANIE.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków tej Umowy, wyślij e-mail do: support@depositphotos.com.

  Jeżeli nie zgadzasz się z warunkami tej Umowy, prosimy nie wchodź na witrynę (zdefiniowaną poniżej) lub nie używaj usług (zdefiniowanych poniżej). Warunki tej Umowy regulują Twoje korzystanie z witryny i usług oraz Twoją odpowiedzialność jako użytkownika.

  Korzystając z tej witryny i/lub usług, zgadzasz się na stosowanie i bycie związanym warunkami tej Umowy. Depositphotos zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków tej Umowy od czasu do czasu i w dowolnym momencie poprzez wpisanie takich modyfikacji na witrynę, a Twoje dalsze użycie witryny i usług po wpisaniu takich modyfikacji oznacza Twoją akceptację takich zmian, bez względu na to, czy rzeczywiście przeczytałeś którekolwiek z tych modyfikacji. Rekomendujemy sprawdzanie tej witryny co jakiś czas w celu sprawdzenia zmian.

  Używany tutaj termin „użytkownik” odnosi się do Ciebie, jakąkolwiek jednostkę reprezentujesz, oraz Twoich następców i prawomocnych reprezentantów. Depositphotos, Inc, firma z siedzibą na Florydzie, USA („Depositphotos”) i użytkownik mogą być nazywani tutaj jako „strony”, a każdy z nich jako „strona”.

  PREAMBUŁA

  ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE Depositphotos prowadzi witrynę, która umożliwia użytkownikom rozpowszechnianie plików na tej witrynie i umożliwia innym użytkownikom zakup licencji rzeczonych plików;

  ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE użytkownik pragnie zabezpieczyć określone prawa licencyjne dla określonych plików umieszczonych na witrynie Depositphotos,

  TERAZ, W ZWIĄZKU Z TYM, w uznaniu istotnych przesłanek, których odbiór i dostateczna wartość jest tutaj potwierdzona, oraz uwzględniając powyższe wyliczenia, jak również wspólne umowy i porozumienia, jak określono poniżej, Strony ustalają, co następuje:

  1. DEFINICJE

  Na cele tej Umowy, poniższe terminy będą miały odpowiednie znaczenia określone poniżej:

  Witryna oznacza witrynę http://depositphotos.com oraz wszelkie inne witryny poprzez które Depositphotos oferuje usługi (jak zdefiniowano poniżej).

  Plik oznacza dowolną ilustrację, fotografię lub inny plik prezentowany w formie elektronicznej, do którego może być dołączony powiązany materiał, który został umieszczony w archiwum witryny i może być normalnie stamtąd dostępny.

  Dozwolone dzieło zależne oznacza dzieło autorskie składające się z pliku, który został wystarczająco zmodyfikowany, skutkując stworzeniem oddzielnego oryginalnego dzieła, które daje autorowi prawo własności i ochrony praw autorskich zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pod warunkiem, że powyższe dzieło autorskie nie zostanie umieszczone przez użytkownika w żadnym banku plików (włączając w to witrynę Depositphotos).

  Usługi oznaczają usługi dostarczane przez Depositphotos, które umożliwiają użytkownikom umieszczanie ich plików na witrynie i pozwalają innym użytkownikom na zakup licencji rzeczonych plików oraz wszystkie inne działania pomocnicze (włączając ułatwianie komunikacji bez ograniczeń oraz transakcji pomiędzy właścicielami plików i praw autorskich, a użytkownikami).

  Opłaty oznaczają opłaty licencyjne jak określono tutaj.

  Użytkownik oznacza podmiot jak określono w pierwszym paragrafie tej Umowy.

  Dostawca oznacza właściciela plików i/lub praw autorskich do nich, który dodaje plik do biblioteki plików Depositphotos.

  Informacje poufne oznaczają określone informacje, pojęcia, dane i wiedzę, czy to ustne, wizualne, czy w formie elektronicznej, materialnej czy innej, odnoszące się do usług, do biznesu i potencjalnego biznesu Depositphotos i do istniejących lub potencjalnych produktów Depositphotos, procesów i usług, do ujętych bez ograniczeń list użytkowników, list plików, list dostawców, tajemnic handlowych, wynalazków, technologii, projektów, metod, wiedzy, prezentacji, systemów, oprogramowania, dzieł autorskich, danych finansowych i informacji zawierających metody kalkulacji ceny, listy i informacje dotyczące klientów, plany, propozycje, prognozy, plany i strategie marketingowe.

  2. UDZIELENIE LICENCJI

  Podlegając pod warunki i zasady umieszczone tutaj, Depositphotos przyznaje użytkownikowi, a użytkownik akceptuje niewyłączne, nietransferowalne prawo i sublicencję na wykorzystanie tych plików, za które użytkownik zapłacił odpowiednią opłatę, bez limitów czasowych, wszystko zgodnie ze standardowymi lub rozszerzonymi warunkami licencji (co może zostać zmodyfikowane przez Depositphotos od czasu do czasu).

  Użytkownik może stworzyć i wykorzystać dozwolone dzieło zależne jedynie w zgodzie z warunkami i ograniczeniami ustalonymi tutaj. Użytkownik zgadza się nie deponować pliku lub dozwolonego dzieła zależnego w żadnym z banków zdjęć (włączając w to witrynę Depositphotos).

  Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie pliku lub dozwolonego dzieła zależnego. Użytkownik szczególnie zgadza się na nie wykorzystywanie pliku lub dozwolonego dzieła zależnego za wyjątkiem wyraźnie dozwolonego tutaj wykorzystania.

  3. PRAWA WŁASNOŚCIOWE

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każdy plik i jego prawa autorskie są własnością dostawcy rzeczonego pliku, a nie własnością użytkownika. Dostawcy utrzymują wszystkie prawa, tytuły i korzyści z plików, a użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań niezgodnych z takim tytułem i własnością.

  4. INFORMACJE POUFNE

  Za wyjątkiem szczególnych praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy, użytkownik nie będzie wykorzystywał ani ujawniał jakichkolwiek poufnych informacji bez pisemnej zgody Depositphotos. Użytkownik będzie zapewniał najwyższy ekonomicznie uzasadniony poziom ochrony informacji poufnych, łącznie z upewnieniem się, że jego pracownicy lub konsultanci mający dostęp do takich informacji poufnych wyrazili zgodę na piśmie do nieujawniania informacji poufnych. Użytkownik poniesie odpowiedzialność za wszelkie pogwałcenie poufności przez jego pracowników lub konsultantów. W ciągu piętnastu (15) dni użytkownik zwróci Depositphotos wszystkie oryginały i kopie wszelkich informacji poufnych i wszystkie informacje, dane i materiały opracowane na ich podstawie przez użytkownika lub je zniszczy. Użytkownik może jedynie ujawnić ogólny zarys, ale nie szczegółowe dane finansowe tej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos. Nic tutaj nie będzie powstrzymywać użytkownika przed ujawnieniem całości lub części informacji poufnych jako niezbędnych na mocy wymagań prawnych agencji rządowych lub gdy takie ujawnienie jest wymagane operacją prawa, jeżeli przed wszelkim takim ujawnieniem, użytkownik podejmie uzasadnione wysiłki, aby:

  • niezwłocznie zawiadomić Depositphotos na piśmie o takim wymaganiu ujawnienia, oraz
  • całkowicie współpracować z Depositphotos w celu ochrony przed wszelkim takim ujawnieniem lub w nabyciu nakazu ochronnego.

  Odszkodowania pieniężne nie będą odpowiednim zadośćuczynieniem jeżeli punkt 4 lub punkty 2 lub 3 zostaną naruszone i w związku z tym Depositphotos, poza wszelkimi innymi środkami prawnymi lub słusznymi, będzie upoważnione do nakazu sądowego lub podobnego równoważnego środka przeciwko takiemu naruszeniu lub niebezpieczeństwu naruszenia bez konieczności wykazania zobowiązania.

  5. PŁATNOŚCI

  Użytkownik będzie płacił wszystkie Opłaty zgodnie z warunkami określonymi na stronie Ceny zdjęć.

  Jeżeli użytkownik naruszy punkt 2 tej Umowy dotyczący ograniczenia ilości reprodukcji bez posiadania licencji rozszerzonej, użytkownik musi poinformować na piśmie Depositphotos, że przekroczył ilość dozwolonych reprodukcji. Użytkownik musi wysłać rzeczone zawiadomienie w ciągu dziesięciu (10) dni po przekroczeniu rzeczonego limitu. Powiadomienie musi zawierać dane dotyczące ilości reprodukcji przekraczających dozwoloną liczbę wykonanych przez użytkownika na miesiąc. Użytkownik zgadza się, że w sytuacji, kiedy przekroczy ilość dozwolonych reprodukcji, użytkownik zapłaci rachunek kompensacyjny obliczony przez Depositphotos na podstawie nadwyżki i wykorzystania przez użytkownika.

  6. NIEZALEŻNY AUDYT

  Depositphotos ma prawo, za uprzednim uzasadnionym pisemnym zawiadomieniem, zweryfikować przestrzeganie przez użytkownika tej Umowy poprzez niezależnego audytora. Użytkownik udostępni wszystkie odpowiednie księgi i dokumenty inspektorowi w czasie normalnych godzin pracy w głównym miejscu biznesu użytkownika. Wszelki taki audyt będzie na koszt Depositphotos chyba, że audyt ujawni niedopłatę użytkownika w kontrolowanym okresie przekraczającą pięć procent (5%); wtedy użytkownik zwróci Depositphotos jego koszty. Jeżeli audyt ujawni jakąkolwiek niedopłatę ze strony użytkownika, użytkownik bezzwłocznie zapłaci Depositphotos taką niedopłatę wraz z odsetkami.

  7. CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE

  Ta Umowa rozpocznie się wraz z datą tego dokumentu i może być zakończona jak w nim określono. Ta Umowa może zostać zakończona:

  • przez użytkownika, po zawiadomieniu Depositphotos;
  • przez Depositphotos natychmiast po naruszeniu przez użytkownika punktów 2, 3 lub 4, lub
  • przez każdą ze stron, w sytuacji, kiedy druga strona znacznie naruszy postanowienia tej Umowy i naruszająca strona nie naprawi takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o naruszeniu od poszkodowanej strony.

  Jeżeli użytkownik zakończy niniejszą Umowę na mocy punktu 7(1) lub gdy Depositphotos zakończy tą Umowę na mocy punktu 7(2) lub (3), wtedy użytkownik zapłaci wszystkie kwoty należne poniżej. Po zakończeniu tej Umowy z dowolnej przyczyny, wszystkie prawa, obowiązki, licencje poniższych stron wygasną, za wyjątkiem wymienionych:

  • Zobowiązania użytkownika do wszelkich opłat, płatności lub wydatków należnych Depositphotos, które wynikły przed datą zakończenia nie są przedawnione przez zakończenie, a takie kwoty (jeżeli nie są należne we wcześniejszym terminie) będą należne bezzwłocznie i płatne w dniu zakończenia;
  • Użytkownik nie będzie miał dalszego prawa do użycia plików i natychmiast po zakończeniu lub dacie wygaśnięcia niniejszej Umowy, użytkownik zniszczy wszystkie oryginały i kopie plików i informacji poufnych będących w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika, oraz użytkownik potwierdzi na piśmie do Depositphotos w ciągu dziesięciu (10) dni po zakończeniu, że stosuje się do punktu 7(2) i postanowień punktu 3 (Prawa własnościowe), 4 (Informacje poufne), 8 (Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji), 9 (Zwolnienie z odpowiedzialności), 10 (Ograniczenie odpowiedzialności), 11 (Zgodność z wymogami prawa), 12 (Postanowienia ogólne) i niniejszego punktu 7, które pozostaną w mocy po zakończeniu Umowy z dowolnego powodu lub po wygaśnięciu tej Umowy.

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany według własnego uznania wszelkich licencji przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszej umowy lub zastąpienia dowolnego pliku podobnym/alternatywnym plikiem. Jeżeli ma miejsce takie zastąpienie, licencja zastąpionego pliku (włącznie z nie wyprodukowanymi jeszcze produktami) zostaje automatycznie anulowana po wysłaniu zawiadomienia na ostatni dostępny adres e-mail. Do pliku (plików) zastępującego zastosowanie ma odnowiona licencja. Użytkownik zgadza się na zaprzestanie użycia zastąpionego pliku (plików) oraz wszelkich dozwolonych dzieł zależnych oraz podejmie wszelkie działania konieczne do przerwania i zakończenia ich używania.

  8. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

  PLIKI, WITRYNA I USŁUGI NIE SĄ ZUPEŁNIE POZBAWIONE BŁĘDÓW I SĄ UDOSTĘPNIANE „TAKIE, JAKIE SĄ” BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. NINIEJSZYM DEPOSITPHOTOS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONEJ, CZY DOMNIEMANEJ, USTNEJ CZY PISEMNEJ ODNOŚNIE PLIKÓW, WITRYNY I USŁUG CO OBEJMUJE BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU, NIENARUSZENIA PRAW AUTORSKICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO DOWOLNEGO KONKRETNEGO CELU ORAZ WSZYSTKIE GWARANCJE DOROZUMIANE Z TYTUŁU ZAWARTEJ UMOWY LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO.

  9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i nie występować wobec Depositphotos, jego pracowników, współpracowników, udziałowców, dyrektorów, kierowników, członków i dostawców z jakimkolwiek pozwem dotyczącym strat lub wszelkiego rodzaju odpowiedzialności powstałych z dowolnego użycia pliku lub dozwolonego dzieła zależnego przez użytkownika lub przez jakąkolwiek inną stronę, która otrzymała kopię pliku lub dozwolonego dzieła zależnego od użytkownika. Ponadto użytkownik zgadza się zwolnić Depositphotos z odpowiedzialności za wszelkie koszty i wydatki, na które Depositphotos jest narażone podczas wprowadzania w życie postanowień tej Umowy.

  10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEPOSITPHOTOS ZA SZKODY WYRZĄDZONE UŻYTKOWNIKOWI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ, NIEZALEŻNIE OD FORMY ROSZCZENIA LUB DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY ZSUMOWANYCH OPŁAT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ DEPOSITPHOTOS PRZEZ DWANAŚCIE (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ROSZCZENIE. W ŻADNYM WYPADKU DEPOSITPHOTOS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, ZYSKÓW LUB WYKORZYSTANIE PLIKÓW, STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG LUB ZA JAKIEKOLWIEK CELOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARALNE CZY WTÓRNE SZKODY WYNIKŁE Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB PRZEDSTAWIENIEM PLIKÓW, STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DEPOSITPHOTOS ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. TE OGRANICZENIA SĄ NIEZALEŻNE OD WSZELKICH INNYCH USTALEŃ TEJ UMOWY I BĘDĄ ZASTOSOWANE POMIMO NIEPOWODZENIA WSZELKICH ZADOŚĆUCZYNIEŃ UDZIELONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

  11. ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI PRAWA

  Użytkownikowi przyznaje się tylko prawo do wykorzystania plików; nie będzie pogwałcał praw autorskich plików, eksportował lub reeksportował bezpośrednio lub pośrednio (włączając w to zdalny dostęp) plików lub innych informacji lub materiałów udostępnionych przez Depositphotos na mocy niniejszej umowy do jakiegokolwiek kraju wobec którego Stany Zjednoczone lub jakikolwiek inna odpowiadająca jurysdykcja wymagają jakiejkolwiek licencji eksportowej lub innego rządowego pozwolenia na czas eksportu, bez wcześniejszego uzyskania takiej licencji lub pozwolenia. Jest odpowiedzialnością użytkownika, aby stosować się do ostatnich regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i ochraniać Depositphotos od i przed jakimkolwiek pozwem dotyczącym strat, opłat, kar, wycen, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (włączając w to uzasadnione opłaty adwokatów i opłaty sądowe) wynikające z wszelkich roszczeń twierdzących, że pliki lub inne informacje lub materiały dostarczone przez Depositphotos na mocy niniejszej umowy były eksportowane lub inaczej udostępnione, przesłane lub przetransportowane przy pogwałceniu obowiązujących praw i regulacji. Użytkownik będzie przestrzegał wszelkich praw, ustawodawstwa, zasad, regulacji i wymagań rządowych przy poszanowaniu oprogramowania i wykonywania przez użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z wszelkiej jurysdykcji w lub z której użytkownik bezpośrednio lub pośrednio spowodował użycie lub dostęp do oprogramowania. W sytuacji, jeśli ta Umowa powinna zostać zarejestrowana w jakiejkolwiek instytucji rządowej, użytkownik dokona takiej rejestracji i poniesie wszelkie wydatki lub podatki z tym związane.

  12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  12.1 Siła wyższa. W sytuacji, kiedy któraś ze stron jest powstrzymana od wykonywania lub nie jest w stanie wykonać któregoś ze swoich zobowiązań wynikających z tej Umowy z przyczyn niezależnych od strony powołującej się na to postanowienie, działania strony poszkodowanej zostaną przesunięte na późniejszy okres lub zostanie rozszerzona niezdolność do działań z powodu takiego wydarzenia.

  12.2 Zrzeczenie się. Odstąpienie przez którąś ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia lub niedotrzymania któregoś z postanowień tej Umowy przez drugą stronę nie będzie interpretowane jako odstąpienie od dochodzenia w sprawie wszelkich następnych naruszeń tego samego lub innego postanowienia, ani nie opóźni lub nie doprowadzi do pominięcia przez którąś ze stron wykonywania lub skorzystania z wszelkiego prawa, władzy lub przywilejów, które ma lub może mieć na podstawie niniejszej Umowy, działając poprzez odstąpienie od jakiegoś prawa, władzy lub przywileju przez taką stronę.

  12.3 Bez Agencji; Niezależni dostawcy. Nic, co zostało zawarte w tej Umowie nie będzie uznane za podstawę do uznania którejkolwiek ze stron za agenta lub reprezentanta drugiej strony, lub obu stron jako wspólników joint venture lub partnerów do jakichkolwiek celów.

  12.4 Właściwe prawo, jurysdykcja i miejsce właściwe. Ta Umowa podlega i podlega wykładni zgodnie z prawem stanu Floryda, USA, bez względu na normy kolizyjne. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między prawem, zasadami i regulacjami zagranicznymi, a tymi ze Stanów Zjednoczonych, obowiązują prawa, zasady i regulacje Stanów Zjednoczonych. Do tej Umowy nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wyłączna jurysdykcja i miejsce właściwe do rozstrzygania wszelkich procesów powstałych na podstawie tej Umowy są w sądach federalnych i stanowych zlokalizowanych w Miami, Floryda, USA i niniejszym obie strony zgadzają się na tą jurysdykcja i miejsce właściwe dla tego celu. Nieważność lub nieegzekwowalność wszelkich postanowień tej Umowy nie wpłynie na pozostałe części niniejszej Umowy.

  12.5 Całość Umowy; Poprawki. Ta Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy stronami w odniesieniu do spraw w niej zawartych. Żadne zrzeczenie się, zezwolenie, modyfikacja lub zmiana warunków tej Umowy nie wiąże Depositphotos, chyba że zostało wyrażone na piśmie i podpisane przez Depositphotos; wtedy takie zrzeczenie się, zezwolenie, modyfikacja lub zmiana będą skuteczne tylko w określonym momencie i dla konkretnego określonego celu. Warunki określone w jakimkolwiek zamówieniu zakupu użytkownika (lub w innym podobnym dokumencie) które są dodawane lub są rozbieżne z warunkami tej Umowy są wyraźnie uchylone przez użytkownika. Wszystkie takie warunki są uznawane przez Depositphotos za propozycję istotnej przeróbki tej licencji i zostaną odrzucone. Zamówienie zakupu użytkownika jest skuteczne tylko jako bezwarunkowe zobowiązanie użytkownika do zapłaty za licencję za pliki z Depositphotos na warunkach (i tylko warunkach) ustalonych w niniejszej Umowie. Depositphotos może wnieść poprawki do tej Umowy od czasu do czasu, zawiadamiając użytkownika o poprawkach w formie pisemnej (na potrzeby tego zdania formę pisemną tworzy e-mail).

  Zawierając z klientem indywidualną, opieczętowaną umowę na zakup plików, firma Depositphotos Inc. ma prawo zmienić listę dozwolonych i zabronionych sposobów wykorzystania plików. Wszystkie takie zmiany są opisane i ustalone w umowie z klientem szczegółowo i odrębnie, jednakże nie pociągają za sobą żadnych zmian w ogólnych zasadach na witrynie.

  12.6 Koszty, wydatki i opłacenie pełnomocników. Użytkownik zwróci Depositphotos wszystkie uznane koszty (włączając w to opłaty dla pełnomocników) poniesione przez Depositphotos podczas zbierania spóźnionych opłat od użytkownika. Jeżeli Depositphotos rozpoczyna jakiekolwiek działanie lub postępowanie przeciwko użytkownikowi aby wyegzekwować lub zinterpretować tą Umowę, Depositphotos będzie upoważniony do odzyskania od użytkownika faktycznych kosztów, wydatków i opłat dla pełnomocników (włączając w to wszystkie powiązane koszty i wydatki), poniesione przez Depositphotos w związku z takimi działaniami lub postępowaniem i w związku z wyegzekwowaniem jakiegokolwiek uzyskanego wyroku lub nakazu.

  12.7 Przeniesienie prawa. a Umowa oraz prawa i obowiązki w niej wymienione nie mogą być przeniesione, w całości lub częściowo przez użytkownika bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos i każde nieautoryzowane przeniesienie lub transfer będzie nieważne. Depositphotos będzie miał prawo przenieść tą Umowę na następcę całej części związanej z usługami w biznesie Depositphotos. W przypadku jakiegokolwiek dozwolonego przeniesienia lub transferu tej Umowy lub na warunkach tej Umowy, ta Umowa lub odpowiednie postanowienia będą wiązać i obowiązywać z korzyścią dla następców, wykonawców, spadkobierców, reprezentantów, administratorów i beneficjentów stron niniejszego dokumentu.

  12.8 Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia lub komunikacja jednej strony do drugiej będą pisemne i albo dostarczane osobiście, albo wysyłane faksem lub listem poleconym, z opłaconą przesyłką, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zaadresowanym do drugiej ze stron na adres podany poniżej lub na inny adres, jaki strona może od czasu do czasu określić w zawiadomieniu do drugiej strony.

  12.9 Po angielsku. Strony potwierdzają że ta Umowa i wszystkie powiązane dokumenty są i będą sporządzone po angielsku. Postanowienia tej Umowy i wszelkie zawiadomienia w innym języku niż angielski są sporządzone wyłącznie dla wygody. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją angielską, a jakąkolwiek inną wersją, wersja angielska jest nadrzędna.

  12.10 Podpisy i nagłówki. Podpisy i nagłówki umieszczone w tej Umowie zostały umieszczone dla ułatwienia pozycji odniesienia i wygody i nie będą brane pod uwagę w tłumaczeniu lub interpretacji tej Umowy.

  12.11 POTWIERDZENIE UMOWY. AKCEPTUJĄC TĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ROZUMIE TĄ UMOWĘ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ ZAPEWNIAĆ PLIKI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: