Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa członkowska
 • UMOWA CZŁONKOWSKA

  Umowa członkowska wprowadza zasady regulujące członkostwo użytkownika w społeczności Depositphotos, które zapewnia użytkownikowi dostęp do zawartości Depositphotos (Witryny). Ta Umowa jest Aneksem do Warunków korzystania z serwisu dotyczących witryny.

  Dostęp i korzystanie z witryny Depositphotos są umożliwione, kiedy użytkownik zaakceptuje wszystkie postanowienia, zasady i warunki Umowy członkowskiej i Warunków korzystania z serwisu. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny użytkownik nie zgadza się w tymi postanowieniami i nie akceptuje zasad Umowy, nie może wejść na witrynę i korzystać z jej zasobów. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w szczegółach pomiędzy tą Umową członkowską, a Warunkami korzystania z serwisu, szczegóły ustalone w tej Umowie członkowskiej będą dominujące i ważne.

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, dodatków, poprawek i edycji w Umowie członkowskiej, jej fragmentach lub w całości, w dowolnym momencie. Takie zmiany są legalne i obowiązujące od momentu ich publikacji. Jeżeli użytkownik nadal korzysta z witryny po wprowadzeniu takich zmian, tym samym potwierdza swoją zgodę na nie. Jeżeli w dowolnym czasie użytkownik nie może dłużej przestrzegać reguł i zasad opisanych poniżej, powinien natychmiast zaprzestać używania witryny i jej materiałów.

  1. PRACOWANIE Z MATERIAŁAMI WITRYNY

  Witryna jest źródłem, które może zawierać lub zawiera pliki, informacje, oprogramowanie, ilustracje, fotografie i podobne materiały będące przedmiotem praw autorskich, znaku handlowego lub znaku usługowego, lub wchodzą w zakres innych identycznych lub powiązanych praw Depositphotos, jego pododdziałów i partnerów lub wszelkich innych stron trzecich włączając innych użytkowników witryny.

  Użytkownik nie ma prawa przekazywać, sprzedawać, publikować, przenosić, reprodukować lub tworzyć zmodyfikowanych lub przerobionych prac lub używać zawartości witryny we wszelki podobny sposób w całości lub w części. Wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy takie pozwolenie jest jednoznacznie i zdecydowanie wyrażone w tej Umowie członkowskiej lub w dowolnej innej umowie, która nabiera ważności w momencie rozpoczęcia korzystania z witryny (na przykład Umowa o licencji standardowej i rozszerzonej).

  Materiały prezentowane na witrynie są udostępnione przez członków Depositphotos na warunkach Umowy dostawy na wyłączność i niewyłącznej. (Aby zapoznać się z tymi warunkami zobacz do odpowiednich części Umów dostawy na wyłączność i niewyłącznej). Zgodnie z warunkami Umów o dostawie, użytkownik ma możliwość i prawo wgrać materiały wyłącznie w zgodności z warunkami podanymi w Umowa o licencji standardowej i rozszerzonej i niniejszej Umowie członkowskiej.

  Kiedy użytkownik kupi plik, pozostaje on dostępny do pobrania przez rok po dokonaniu płatności. W tym czasie użytkownik może pobierać go tyle razy, ile to konieczne bez dodatkowych opłat z Menu kupującego - folder Zakupione pliki.

  2. HASŁA DOSTĘPOWE

  Użytkownik potwierdza, że zgadza się na to, że proces identyfikacji użytkownika jest wykonywany w celu uzyskania dostępu do jego profilu użytkownika i do operacji zarządzających dostępem do zawartości witryny. Nazwa użytkownika (login) i hasło wybrane przez użytkownika są informacjami poufnymi. Użytkownik zdaje sobie sprawę z konieczności nieujawniania tych informacji i obiecuje zachować w tajemnicy i nie ujawniać, przekazywać lub oferować osobistego dostępu do danych stronom trzecim bez jednoznacznego pisemnego pozwolenia od Depositphotos.

  Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że jako właściciel danych dostępowych – loginu i hasła, ponosi odpowiedzialność za każdy dostęp do zawartości witryny przy użyciu wybranego loginu i hasła. Użytkownik jest również poinformowany i zgadza się na to, że Depositphotos automatycznie akceptuje i rozpoznaje jego login i hasło jako dowód i jednoznaczne potwierdzenie faktu, że to użytkownik uzyskał dostęp do zawartości witryny. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że login i hasło są unikalnymi symbolami, nawet jeśli Depositphotos nie narzuca szczególnych wymagań co do ich zawartości i jakości.

  3. ZASADY ZACHOWANIA NA WITRYNIE

  Użytkownik potwierdza, że nie ma zamiaru wykorzystywać materiałów z witryny niezgodnie z prawem lub do innych potępianych celów. Tak więc użytkownik zgadza się unikać wykorzystywania wszelkich materiałów pochodzących ze strony w niewłaściwy sposób włączając, ale nie ograniczając się do:

  • Wykorzystywania, zastraszania, zaszczucia lub naruszania praw ochrony danych osób trzecich lub innych użytkowników witryny;
  • Umieszczania, wgrywania, publikowania, pokazywania lub dystrybuowania materiałów skandalizującej lub oszczerczej natury, włączając w to sprośne, wulgarne lub nielegalne obrazy i inne materiały;
  • Przekazywania, przesyłania, wgrywania lub wszelkiej innej formy dystrybucji, współpracy lub brania udziału w dystrybucji plików lub części kodu programów, które włączają, zawierają lub składają się z części oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawami własności intelektualnej lub prawami autorskimi i pod wszelkimi innymi ochronami (włączając prawo prywatności) wyłączając przypadki, kiedy użytkownik posiada lub kontroluje takie prawa lub ma wymagane pozwolenia;
  • Przekazywania, przesyłania, wgrywania lub wszelkiej innej formy dystrybucji, współpracy lub brania udziału w dystrybucji plików lub części kodu programów, które zawierają szkodliwe oprogramowanie (takie jak wirusy), które mogą wywołać przerwę lub całkowitą awarię poprawnych operacji oprogramowania lub sprzętu w innych komputerach;
  • Kasowania, usuwania, wycinania lub ukrywania w dowolny inny sposób wszelkich atrybutów autora, oznaczeń, znaków rozpoznawczych lub legalnych informacji we wszelkich plikach wgrywanych lub pobieranych przez użytkownika;
  • Fałszowania lub naśladowania danych zawierających oryginalne źródło wszelkich materiałów oferowanych na witrynie;
  • Reklamowania lub sprzedawania dóbr lub usług wszelkiego rodzaju oraz umieszczania na witrynie wszelkich informacji bez związku ze specjalizacją zawartości witryny (jak sondaże, reklamy lub spam mailowy);
  • Pobierania lub zapisywania wszelkich plików, programów lub obrazów z witryny jeżeli użytkownik wie, że są nielegalne, nie mogą lub nie powinny być legalnie dystrybuowane;
  • Używania wszelkich opcji witryny włączając, ale nie ograniczając się do mailingu do innych członków witryny w celach reklamowych, do rozpowszechniania linków polecających, promowania obrazów, dóbr, usług lub aktywności bez względu na związek z witryną lub jego brak;
  • Używania wszelkiego rodzaju informacji otrzymanych z witryny lub za pomocą witryny do tworzenia oprogramowania, zasobów lub programów będących pośrednio lub bezpośrednio konkurencyjnymi do działań Depositphotos.

  Użytkownik zgadza się, że komunikacja w ramach blogów jest otwarta i publiczna. Ponadto, użytkownik zgadza się, że komunikacja pomiędzy odwiedzającymi lub między odwiedzającymi, a stronami trzecimi oraz materiały i zawartość prezentowane na witrynie nie są oficjalnie zatwierdzane przez Depositphotos i żadne materiały lub informacje umieszczone stale lub tymczasowo nie będą uznawane za analizowane, przeglądane lub zatwierdzane przez Depositphotos. Jak zaznaczono poniżej, Depositphotos ma prawo i władzę do usunięcia wszelkiego materiału w dowolnym momencie bez informowania autorów, posiadaczy licencji lub właścicieli materiału.

  Użytkownik zgadza się powstrzymywać od korzystania z witryny w sposób, który mógłby skutkować jej zniszczeniem, problemami operacyjnymi lub innym negatywnym skutkiem dla innych użytkowników witryny. Użytkownik zgadza się również nie naruszać lub uzyskiwać bez autoryzacji dostępu do danych innych użytkowników Depositphotos. Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do materiałów witryny zgodnie z zasadami i procedurami witryny.

  4. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

  Depositphotos nie kontroluje wszystkich wgrań i wymiany informacji wykonywanych poprzez witrynę i nie jest odpowiedzialny za takie wymiany i komunikację. Jednakże, Depositphotos ma prawo przemieszczania, usuwania, odmowy publikacji lub do edycji wszelkiej wiadomości tekstowej lub materiału, które Depositphotos może uznać za naruszające lub przypuszczalnie naruszające tą Umowę, prawo prywatnej lub intelektualnej własności lub podobne prawa stron trzecich. Dostawca zgadza się na konfiskatę wszelkiej prowizji zapłaconej za odnośny materiał.

  Depositphotos ma prawo, ale nie obowiązek poprawiania błędów w materiałach według własnego uznania.

  Depositphotos szanuje prawo własności intelektualnej stron trzecich i prosi swoich użytkowników o to samo. Jeżeli użytkownik ma podstawy, aby twierdzić, że jego dzieła zostały skopiowane z naruszeniem praw autorskich lub jego inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone pośrednio lub bezpośrednio, użytkownik powinien dostarczyć Depositphotos skargę lub informację o takim naruszeniu w formie określonej w Warunkach korzystania z serwisu.

  Akceptując tą Umowę, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych newsletterów i wiadomości od Depositphotos. Uzytkownik może zawsze wyłączyć swoją zgodę na swoim Prywatnym profilu.

  5. INFORMACJE POUFNE

  W związku z potrzebami niniejszej Umowy, termin „informacje poufne” powinien być rozumiany jako wszelkie dokumenty, oprogramowanie, dane, informacje lub materiały związane z procesem zarządzania Depositphotos, samą firmę, pracowników, członków, partnerów, licencjodawców i licencjobiorców lub takie, które są jednoznacznie zdefiniowane jako poufne, włączając, ale nie ograniczając do: designu, procesów biznesowych, modelu biznesowego, cen, modeli rozwojowych i strategii, badań, wiedzy, rozwoju szkoleniowego, tajemnic handlowych, personelu, metodologii, klientów, zawartości witryny należącej do innych i innej własności intelektualnej.

  Użytkownik zdaje sobie sprawę, że Informacje Poufne są właśnie takimi i nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez jednoznacznej pisemnej zgody od Depositphotos i ich licencjodawców oraz wykorzystywane inaczej, poza sytuacjami ustalonymi przez prawo lub bezpośrednio określonymi w niniejszej Umowie.

  6. ODSZKODOWANIE

  Użytkownik zgadza się płacić i dawać odszkodowanie, chronić i brać stronę Depositphotos (jego zarządu, pracowników, udziałowców, partnerów itd.) wobec wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat i wydatków (włączając opłaty prawników według taryfy klienta i adwokata), poniesionych w następujących wypadkach:

  • Celowe lub przypadkowe użycie witryny i/lub jej materiałów za pomocą loginu użytkownika, niezależnie od tego, kto dokonał autoryzacji;
  • Wszelkiej korespondencji wykonanej przez użytkownika albo poprzez pobranie wszelkich materiałów za pomocą loginu użytkownika;
  • Wszelkiego naruszenia zasad i postanowień tej Umowy przez użytkownika.

  Depositphotos zastrzega prawo do przejęcia kontroli i obrony wszelkiej kwestii albo wymagającej rekompensaty, albo odszkodowania od użytkownika na koszt użytkownika. W tym wypadku użytkownik zgadza się współpracować z obroną Depositphotos w sytuacji takiego roszczenia.

  7. ZASADY, POWODY I REGUŁY ZAKOŃCZENIA

  Ta Umowa członkowska obowiązuje do momentu jej zakończenia. W tym celu użytkownik powinien wysłać wiadomość wykorzystując Formularz kontaktowy na witrynie lub w dowolnej odpowiadającej mu pisemnej formie, która identyfikuje użytkownika i potwierdza intencję użytkownika do zawiadomienia Depositphotos o chęci zakończenia Umowy. Depositphotos zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia prawa użytkownika do dostępu do całości lub części zawartości i zasobów witryny w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i bez dowodów lub wcześniejszych zawiadomień.

  Depositphotos ma możliwość i prawo zawiesić, zakończyć lub zmienić dowolną część witryny lub witrynę w całości, jej funkcje, zasoby lub bazy danych bez wcześniejszego zawiadomienia lub dodatkowych zobowiązań.

  Depositphotos zachowuje także prawo do zawieszenia lub całkowitego przerwania dostępu użytkownika do materiałów witryny w przypadku braku aktywności użytkownika przez długi czas, co może być zinterpretowane jako niemożność uzyskania dostępu do materiałów witryny.

  Zakończenie Umowy Członkowskiej nie wskazuje na automatyczne zwolnienie od odpowiedzialności i obowiązku zwrotu długu wobec Depositphotos zgodnie z postanowieniami tej Umowy lub z innych zobowiązań użytkownika, a mianowicie: nie wykorzystywania materiałów witryny lub innej zawartości prezentowanej w jej zasobach w inny sposób niż dozwolony w ramach zasad i postanowień tej Umowy, które były ważne w momencie rzeczonego wykorzystania. Umowa będzie zakończona bez odstępstw lub umniejszenia praw Depositphotos, ograniczeń i ochrony zobowiązań przekazanych w zgodzie z zasadami tej Umowy, która to ochrona, ograniczenia zobowiązań i praw zostaną utrzymane w sytuacji zakończenia tej Umowy.

  Po zamknięciu profilu użytkownika i jego dostępu do materiałów witryny, użytkownik potwierdza swoją zgodę na utracenie wszystkich kredytów pozostałych na jego koncie.

  8. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Zawartość witryny i sama witryna są oferowane do przeglądania i wykorzystania bez żadnych interwencji ze strony dysponentów witryny (poza premoderacją), jakichkolwiek warunków i gwarancji, domniemanych i bezpośrednich. Te gwarancje obejmują warunki i gwarancje przydatności handlowej. Depositphotos nie gwarantuje, że zawartość witryny i jej funkcjonowanie spełni oczekiwania i wymagania użytkownika, ani że proces użycia będzie pozbawiony błędów lub będzie niezakłócony z żadnego powodu. Depositphotos nie gwarantuje, że witryna lub jej materiały dostępne do pobrania nie będą zawierały zanieczyszczeń (wirusów) lub funkcji destruktywnych.

  9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje odpowiedzialność i bierze na siebie bez ograniczeń całe ryzyko wynikające z korzystania z witryny.

  Depositphotos oraz jego pracownicy, zarząd, partnerzy, udziałowcy i przedstawiciele nie przyjmują odpowiedzialności za żadne błędy lub zamknięcie witryny skutkujące utratą informacji biznesowych, zysku lub innymi stratami finansowymi wynikającymi z jakichkolwiek żądań, strat, petycji, działań lub innych wydarzeń wynikłych z tej Umowy członkowskiej oraz z jej kompetencji, włączając w to bez ograniczeń nawigację po witrynie, użycie, dostęp do jakichkolwiek materiałów lub ich części; tak samo, jak wszelkie prawa nawet w sytuacji, gdy Depositphotos zostało poinformowane na temat teoretycznej możliwości takich zniszczeń, niezależnie od tego, czy powstałe wydarzenie i zniszczenie było rezultatem naruszenia własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej własności, w oparciu o naruszenie prawa, zaniedbanie, odpowiedzialność wynikającą z umowy lub z innych podobnych przypadków lub sytuacji, czy nie.

  W każdej sytuacji całkowita połączona odpowiedzialność Depositphotos w związku z użyciem tej witryny, w całości, w części, lub jej zawartości, nie przekroczy ekwiwalentu pieniężnego w wysokości pięciu dolarów amerykańskich (10 $).

  Jeżeli obowiązujące prawa i normalne ustawy nie pozwalają na wyłączenie od odpowiedzialności i ograniczeń do pełnego zakresu za pośrednie i przypadkowe szkody, wszystkie opisane powyżej ograniczenia i wyłączenia nie będą miały zastosowania do użytkownika. W sytuacji podlegania pod taką jurysdykcję, odpowiedzialność Depositphotos lub kogoś z jej pracowników, dyrektorów, udziałowców, partnerów, właścicieli licencji lub agentów będzie ograniczona do najniższej kwoty dozwolonej przez prawo.

  10. WIEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że osiągnął wiek wystarczający do nabycia praw koniecznych do używania witryny i jest związany obowiązkiem prawnym wystarczającym do poniesienia wszelkiej odpowiedzialności mogącej wynikać z użycia materiałów z tej witryny. Użytkownik zgadza się ponieść pełną odpowiedzialność we wszystkich, bez wyróżnień, przypadkach użycia witryny, jak również za użycie jego loginu i hasła przez strony trzecie włączając w to nieletnich z nim mieszkających.

  11. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

  Wchodząc na witrynę, użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsza Umowa Członkowska podlega prawom stanu Nowego Jorku, USA Ważność, interpretacja i wejście w życie tej Umowy, kwestie wynikające lub związane z wykonaniem lub naruszeniem tej Umowy członkowskiej i kwestie związane będą regulowane przez wewnętrzne prawa stanu Nowy Jork (bez odnoszenia się do wyboru doktryny prawa). Wszelkie czynności prawne lub czynności dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tej Umowy członkowskiej, kwestie wynikające lub związane z naruszeniem tej Umowy członkowskiej i kwestie związane będą rozstrzygane wyłącznie w stanowych lub federalnych sądach zlokalizowanych w stanie i hrabstwie Nowy Jork. Wszystkie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się zastrzeżeń co do stosowności i wygody takich miejsc jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży nie ma zastosowania ani nie wpływa na tą Umowę członkowską.

  Użytkownik zgadza się, że odbierze i zareaguje na wszystkie konieczne wiadomości skierowane do niego na jego adres pocztowy podany podczas rejestracji na witrynie. Użytkownik zgadza się powstrzymać od:

  • Wszelkich praw, jakie mógłby mieć do procesu lub wyniku procesu sądowego;
  • Brania udziału lub organizowania wszelkich zbiorowych pozwów przeciwko Depositphotos w związku z pracą witryny, postanowieniami tej Umowy lub wszelkich umów tutaj uznawanych.

  Jeżeli Depositphotos będzie musiało skorzystać z innego sądu niż polubowny, aby odzyskać należne opłaty lub wyegzekwować swoje prawa, użytkownik zgadza się zwrócić Depositphotos wszystkie wydatki, płatności i opłaty w przypadku wygranej Depositphotos.

  12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Użytkownik potwierdza, że poza zasadami tej Umowy, zapoznał się z Warunkami korzystania z serwisu i innymi umowami, do których odnosi się ta Umowa i zgadza się z ograniczeniami, jakie one narzucają.

  Brak rezultatów działań wykonywanych przez Depositphotos w celu organizacji lub kontroli starannego wprowadzenia w życie postanowień tej lub powiązanych umów nie będą i nie mogą być uznane za odstąpienie od jakichkolwiek praw lub postanowień.

  13. INFORMACJE KONTAKTOWE

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  Informacje kontaktowe:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  14. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ ZAPEWNIAĆ ZAWARTOŚĆ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  AKCEPTUJĄC POSTANOWIENIA TEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK TYM SAMYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ WSZYSTKIE INNE POWIĄZANE UMOWY WYMIENIONE PONIŻEJ, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI I ZASADY RZECZONYCH UMÓW:

  W RAZIE GDY UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z ZASADAMI I WARUNKAMI JEDNEGO LUB WIĘCEJ WYMIENIONYCH POWYŻEJ DOKUMENTÓW, POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH FUNKCJI STRONY PODLEGAJĄCYCH ZASADOM I WARUNKOM OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY; KORZYSTAJĄC ZE STRONY I JEJ FUNKCJI, UŻYTKOWNIK BEZ ZASTRZEŻEŃ ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI I ZASADAMI UMOWY.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: