Kliknij i zadzwoń Live Chat Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o abonament
 • UMOWA O ABONAMENCIE

  Niniejszy dokument reguluje prawa i odpowiedzialność kupujących korzystających z regularnych planów abonamentowych udostępnionych przez Depositphotos. Godząc się na ten dokument, potwierdzasz swoją aprobatę jego zasad i akceptację w swoim własnym imieniu lub w imieniu organizacji będącej właścicielem konta. W przypadku akceptacji zasad i warunków tej Umowy w imieniu organizacji, użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ma ważne i pełne prawa i możliwości, aby zawierać takie Umowy. Jeżeli użytkownik nie ma takich praw lub nie zgadza się z zasadami i warunkami tej Umowy, powinien powstrzymać się od korzystania z planów abonamentowych oraz od akceptacji zasad tej Umowy.

  1. INFORMACJE I DEFINICJE REGULARNYCH PLANÓW ABONAMENTOWYCH

  Regularne plany abonamentowe są powszechną metodą kupna plików za pomocą przedpłaty. Zgodnie z zasadami konkretnego planu abonamentowego użytkownik może pobrać określoną ilość obrazów na dzień przez cały okres ważności abonamentu. Nieużyte w ciągu dnia dostępne pobrania nie przechodzą na kolejny dzień, nie kumulują się, ani nie kwalifikują się do zwrotu.

  Rozmiary plików dostępnych do pobrania za pomocą abonamentu są nieograniczone: użytkownik może pobrać obrazy JPEG w wymaganym rozmiarze lub obrazy wektorowe. Limit pobrań nie zależy od tego, czy użytkownik pobierze wektor czy inny plik, ani od rozmiaru tego pliku.

  Abonamenty są odnawiane automatycznie i użytkownik jest obciążany kosztami przed ostatnim dniem abonamentu, chyba że zrezygnuje z automatycznego odnowienia.

  Bez względu na to, gdzie użytkownik znajduje się fizycznie, dzień w którym aktywuje swój abonament jest jego pierwszym dniem, a dni abonamentowe zmieniają co 24 godziny.

  2. WYMAGANIA TECHNICZNE

  Aby móc pracować z regularnym planem abonamentowym, użytkownik powinien wybrać konkretny plan abonamentowy na stronie Menu kupującego → Abonament i zapłacić za niego jedną z opcji płatności udostępnionych na witrynie. Akt kupna abonamentu potwierdza, że użytkownik zapoznał się z niniejszą Umową i godzi się na przestrzeganie zasad i ograniczeń opisanych tutaj.

  3. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

  Akceptując zasady i warunki tej Umowy, zgadzasz się, że po zakończeniu bieżącego planu abonamentowego zostanie on automatyczne odnowiony w tym samym planie lub jednym z planów abonamentowych ważnych w momencie odnowienia.

  Opłata za standardowy plan abonamentowy zostanie automatycznie potrącona z Twojego konta.

  Jeżeli chcesz zatrzymać automatyczne odnowienie jednego z regularnych planów abonamentowych, powinieneś dokonać anulacji poprzez Menu kupującego → Abonament → Historia abonamentu na swoim koncie lub w systemie płatności przed datą końcową Twojego bieżącego abonamentu.

  Ważne: Depositphotos nie będzie wysyłał żadnych zawiadomień żadnymi kanałami komunikacji (e-mail, list, telefon, fax, itp.) dotyczących nadchodzących wznowień abonamentu, ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechanie anulowania abonamentu. Akceptując tą Umowę, oświadczasz, że rozumiesz i zamierzasz stosować się do jej warunków.

  Jeżeli automatyczne odnowienie abonamentu zostało anulowane przez użytkownika, po wygaśnięciu aktualnego planu abonamentowego zostanie on automatycznie przerwany.

  4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW W REGULARNYM ABONAMENCIE

  Regularny abonament umożliwia pobranie obrazów JPEG w dowolnym dostępnym rozmiarze oraz obrazów wektorowych.

  Kupując plan abonamentowy, użytkownik zgadza się wykorzystywać i przechowywać pliki zgodnie z zasadami Umowy o licencji standardowej.

  W przypadku wszelkich niezgodności pomiędzy szczegółami tej Umowy o abonamencie, a Umową o licencji standardowej, szczegóły podane w Umowie o licencji standardowej będą nadrzędne i obowiązujące.

  Kupujący ma prawo przenieść fizycznie plik (lub pliki zawierające go), ale kopie mogą być robione wyłącznie w celu back-upu lub archiwizacji. Plik pobrany z witryny może być wykorzystywany przez użytkownika do celów reklamowych lub podobnych dozwolonych przez licencję standardową.

  Dozwolone użycie:

  • wydruki, plakaty i inne reprodukcje do użytku osobistego, zastosowania reklamowe i promocyjne, z włączeniem materiałów wydrukowanych, opakowań produktów, prezentacji, filmów i prezentacji wideo, reklam, katalogów, ulotek, promocyjnych kartek z pozdrowieniami i promocyjnych kartek pocztowych (pod warunkiem, że nie są przeznaczone do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji);
  • zastosowania w mediach drukowanych, jak: książki, okładki książek, magazyny, gazety, artykuły, newslettery oraz wideo, transmisje i pokazy teatralne;
  • publikacje elektroniczne lub on-line, włączając strony internetowe (ale tylko kiedy rozdzielczość takiego pliku jest ograniczona do 1024 x 768); oraz
  • wszelkie inne zastosowania pisemnie zatwierdzone przez Depositphotos.

  Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dozwolonego użycia konkretnego pliku, kupujący powinien natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Depositphotos w celu wyjaśnienia.

  Zabronione użycie:

  • Wykorzystanie plików lub ich elementów w projektach przeznaczonych na sprzedaż, włączając projekty szablonów aplikacji, stron, kartek elektronicznych, wizytówek, ulotek, itp. niezależnie od sposobu ich dystrybucji lub sprzedaży (włączając sprzedaż online);
  • Wykorzystanie plików lub ich części w miejscach przeznaczonych do promocji sprzedaży lub wykorzystywanych do sprzedaży produktów takich, jak t-shirty, kubki, podkoszulki, plakaty, itp. z nałożonymi na nie obrazami;
  • Wykorzystanie pliku lub jego części jako znaku towarowego lub znaku firmowego (w całości lub części), jako nazwę firmy, jako logo lub jako nazwę handlową produktu;
  • Wykorzystanie materiałów do tworzenia plakatów lub innych produktów drukowanych na (od)sprzedaż, licencjonowanie lub dystrybucję innymi sposobami w celu czerpania zysku;
  • Wykorzystanie materiałów w produkcji wszelkich produktów, jeżeli następstwem takiego wykorzystania będzie powtarzane i wielokrotne użycie i dystrybucja pliku (na przykład wykorzystanie w tworzeniu szablonów stron www lub kartek internetowych), lub w inny sposób będzie dawało stronom trzecim możliwość dostępu do nich, oddzielenia lub reprodukcji.
  • Użycie materiałów w celach, które mogą być uznane przez Depositphotos (w granicach prawa) za nieprzyzwoite, deprymujące, przestępcze, niemoralne, oszczercze, itp., lub w celach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację lub własność osób przedstawionych na tych materiałach;
  • Wykorzystanie, pokazanie lub umieszczenie materiałów, które:
   • sugerują, że osoba/model popiera działanie lub rekomenduje użycie produktów lub usług określonego przedsiębiorstwa lub znaku handlowego;
   • Pokazują osobę/modela w potencjalnie lub faktycznie obraźliwym, nieprzyzwoitym lub prowokacyjnym aspekcie. To dotyczy obrazów społecznych, seksualnych, religijnych lub jakichkolwiek innych preferencji, aspektów zdrowia fizycznego lub psychicznego, czy też nadużycia narkotyków, nikotyny, alkoholu, itp.
  • Zmiana, rekompilacja lub skasowanie kodu programu użytego w materiale;
  • Skasowanie znaku wskazującego na właściciela praw i prawa autorskie oraz powiązane prawa niezależnie od ich lokalizacji, w lub na materiale;
  • Przekazanie licencji, transfer i dystrybucja materiałów podlegających prawom nakazanymi i umieszczonym w tej Umowie;
  • Umieszczenie, instalacja lub użycie materiałów jednocześnie w więcej niż jednym miejscu, udostępnienie materiałów poprzez zasoby sieciowe innym użytkownikom;
  • Wykorzystanie materiałów w taki sposób, który umożliwia pobranie, przekazywanie, dystrybucję, zmianę lub inne podobne sposoby wymiany plików, włączając ale nie ograniczając się do korzystania z przenośnych urządzeń pamięci;
  • Wykorzystanie materiałów do celów edycji bez dodania do pliku następującej uwagi: «©Depositphotos/nazwa Artysty»; lub
  • Reprodukcja materiału osobiście lub wraz ze stronami trzecimi w ilości przekraczającej 500 000 sztuk (bez uzyskania odpowiedniej licencji rozszerzonej). Jeżeli ma miejsce taka sytuacja, kupujący jest zobowiązany zapłacić 0,01 $ jako rekompensatę za każdą dodatkowo reprodukowaną kopię. Materiały można wykorzystywać bez ograniczeń w gazetach, magazynach, reklamie internetowej oraz transmisjach w telewizji i Internecie i w przestawieniach teatralnych.
  5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Podpisując tą Umowę, kupujący wyraża zgodę i akceptację zasad i warunków opisanych w tej Umowie i zgadza się na bycie związanym literą i duchem parametrów i ograniczeń ustalonych w niniejszej Umowie.

  Brak wprowadzenia w życie przez Depositphotos jakiegoś postanowienia z tej lub powiązanych Umów nie będzie i nie może być uznawane za zaniechanie jakichkolwiek praw lub warunków i nie zaprzeczy wprowadzeniu wszelkiego innego postanowienia jako określonego przez Depositphotos.

  Umowa jest przeznaczona dla kupującego i rozciąga się na wykonawców kupującego, pracowników i prawomocnych przedstawicieli kupującego i nie może być im przekazana bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos.

  6. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  7. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM ZASADAMI I WARUNKAMI TEJ UMOWY. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Masz pytanie?

  Jeśli masz pytania, możesz skontaktować się z naszym wsparciem dzwoniąc na numer 48-12-395-31-87 lub klikając tutaj.

  Potrzebujesz wsparcia w czasie rzeczywistym?

  Konsultanci naszego Live Chat są zawsze gotowi do pomocy.

  Twoja opinia

  Pomóż nam sprawić, żeby nasza strona była dla ciebie wygodniejsza. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Edytuj
  • Zobacz folder
  • Usuń folder
  • Edytuj folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: