Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowa o abonament
 • UMOWA O ABONAMENCIE

  Niniejszy dokument reguluje prawa i odpowiedzialność kupujących korzystających z regularnych planów abonamentowych udostępnionych przez Depositphotos. Godząc się na ten dokument, potwierdzasz swoją aprobatę jego zasad i akceptację w swoim własnym imieniu lub w imieniu organizacji będącej właścicielem konta. W przypadku akceptacji zasad i warunków tej Umowy w imieniu organizacji, użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ma ważne i pełne prawa i możliwości, aby zawierać takie Umowy. Jeżeli użytkownik nie ma takich praw lub nie zgadza się z zasadami i warunkami tej Umowy, powinien powstrzymać się od korzystania z planów abonamentowych oraz od akceptacji zasad tej Umowy.

  1. INFORMACJE I DEFINICJE REGULARNYCH PLANÓW ABONAMENTOWYCH

  Regularne plany abonamentowe są powszechną metodą kupna plików za pomocą przedpłaty. Zgodnie z zasadami konkretnego planu abonamentowego użytkownik może pobrać określoną ilość obrazów na dzień przez cały okres ważności abonamentu. Nieużyte w ciągu dnia dostępne pobrania nie przechodzą na kolejny dzień, nie kumulują się, ani nie kwalifikują się do zwrotu.

  Rozmiary plików dostępnych do pobrania za pomocą abonamentu są nieograniczone: użytkownik może pobrać obrazy JPEG w wymaganym rozmiarze lub obrazy wektorowe. Limit pobrań nie zależy od tego, czy użytkownik pobierze wektor czy inny plik, ani od rozmiaru tego pliku.

  Abonamenty są odnawiane automatycznie i użytkownik jest obciążany kosztami przed ostatnim dniem abonamentu, chyba że zrezygnuje z automatycznego odnowienia.

  Bez względu na to, gdzie użytkownik znajduje się fizycznie, dzień w którym aktywuje swój abonament jest jego pierwszym dniem, a dni abonamentowe zmieniają co 24 godziny.

  Liczba pobrań dostępna dla użytkownika jest określona przez produkt zakupiony przez użytkownika. Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi dzień jest zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin rozpoczynający się w chwili zakupu produktu przez użytkownika. Miesiąc jest zdefiniowany jako okres trzydziestu (30) dni rozpoczynający się w dniu zakupu produktu przez użytkownika oraz obejmujący ten dzień.

  Jeśli masz rabat, możesz z niego skorzystać przy dokoonywaniu płatności. Z rabatu można skorzystać tylko przy pierwszym zakupie. Rabat nie ma zastosowania do automatycznego odnowienia. Kod pomocyjny jest ważny tylko dla jednego wykorzystania. Rabaty nie mogą być łączone z innymi ofertami lub rabatami, nie można też ich stosować do wcześniejszych zakupów.

  2. WYMAGANIA TECHNICZNE

  Aby móc pracować z regularnym planem abonamentowym, użytkownik powinien wybrać konkretny plan abonamentowy na stronie Menu kupującego → Abonament i zapłacić za niego jedną z opcji płatności udostępnionych na witrynie. Akt kupna abonamentu potwierdza, że użytkownik zapoznał się z niniejszą Umową i godzi się na przestrzeganie zasad i ograniczeń opisanych tutaj.

  3. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

  Akceptując zasady i warunki tej Umowy, zgadzasz się, że po zakończeniu bieżącego planu abonamentowego zostanie on automatyczne odnowiony w tym samym planie lub jednym z planów abonamentowych ważnych w momencie odnowienia.

  Opłata za standardowy plan abonamentowy zostanie automatycznie potrącona z Twojego konta.

  Jeżeli chcesz zatrzymać automatyczne odnowienie jednego z regularnych planów abonamentowych, powinieneś dokonać anulacji poprzez Menu kupującego → Plan abonamentowy → Mój abonament → Opcje → On/Off na swoim koncie lub w systemie płatności przed datą końcową Twojego bieżącego abonamentu.

  Ważne: Depositphotos nie będzie wysyłał żadnych zawiadomień żadnymi kanałami komunikacji (e-mail, list, telefon, fax, itp.) dotyczących nadchodzących wznowień abonamentu, ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zaniechanie anulowania abonamentu. Akceptując tą Umowę, oświadczasz, że rozumiesz i zamierzasz stosować się do jej warunków.

  Jeżeli automatyczne odnowienie abonamentu zostało anulowane przez użytkownika, po wygaśnięciu aktualnego planu abonamentowego zostanie on automatycznie przerwany.

  4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW W REGULARNYM ABONAMENCIE

  Regularny abonament umożliwia pobranie obrazów JPEG w dowolnym dostępnym rozmiarze oraz obrazów wektorowych.

  Kupując plan abonamentowy, użytkownik zgadza się wykorzystywać i przechowywać pliki zgodnie z zasadami Umowy o licencji standardowej.

  W przypadku wszelkich niezgodności pomiędzy szczegółami tej Umowy o abonamencie, a Umową o licencji standardowej, szczegóły podane w Umowie o licencji standardowej będą nadrzędne i obowiązujące.

  Kupujący ma prawo przenieść fizycznie plik (lub pliki zawierające go), ale kopie mogą być robione wyłącznie w celu back-upu lub archiwizacji. Plik pobrany z witryny może być wykorzystywany przez użytkownika do celów reklamowych lub podobnych dozwolonych przez licencję standardową.

  Dozwolone użycie:

  • wydruki, plakaty i inne reprodukcje do użytku osobistego, zastosowania reklamowe i promocyjne, z włączeniem materiałów wydrukowanych, opakowań produktów, prezentacji, filmów i prezentacji wideo, reklam, katalogów, ulotek, promocyjnych kartek z pozdrowieniami i promocyjnych kartek pocztowych (pod warunkiem, że nie są przeznaczone do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji);
  • zastosowania w mediach drukowanych, jak: książki, okładki książek, magazyny, gazety, artykuły, newslettery oraz wideo, transmisje i pokazy teatralne;
  • publikacje elektroniczne lub on-line, włączając strony internetowe (ale tylko kiedy rozdzielczość takiego pliku jest ograniczona do 1024 x 768); oraz
  • wszelkie inne zastosowania pisemnie zatwierdzone przez Depositphotos.

  Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dozwolonego użycia konkretnego pliku, kupujący powinien natychmiast skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Depositphotos w celu wyjaśnienia.

  Zabronione użycie:

  • Wykorzystanie plików lub ich elementów w projektach przeznaczonych na sprzedaż, włączając projekty szablonów aplikacji, stron, kartek elektronicznych, wizytówek, ulotek, itp. niezależnie od sposobu ich dystrybucji lub sprzedaży (włączając sprzedaż online);
  • Wykorzystanie plików lub ich części w miejscach przeznaczonych do promocji sprzedaży lub wykorzystywanych do sprzedaży produktów takich, jak t-shirty, kubki, podkoszulki, plakaty, itp. z nałożonymi na nie obrazami;
  • Wykorzystanie pliku lub jego części jako znaku towarowego lub znaku firmowego (w całości lub części), jako nazwę firmy, jako logo lub jako nazwę handlową produktu;
  • Wykorzystanie materiałów do tworzenia plakatów lub innych produktów drukowanych na (od)sprzedaż, licencjonowanie lub dystrybucję innymi sposobami w celu czerpania zysku;
  • Wykorzystanie materiałów w produkcji wszelkich produktów, jeżeli następstwem takiego wykorzystania będzie powtarzane i wielokrotne użycie i dystrybucja pliku (na przykład wykorzystanie w tworzeniu szablonów stron www lub kartek internetowych), lub w inny sposób będzie dawało stronom trzecim możliwość dostępu do nich, oddzielenia lub reprodukcji.
  • Użycie materiałów w celach, które mogą być uznane przez Depositphotos (w granicach prawa) za nieprzyzwoite, deprymujące, przestępcze, niemoralne, oszczercze, itp., lub w celach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na reputację lub własność osób przedstawionych na tych materiałach;
  • Wykorzystanie, pokazanie lub umieszczenie materiałów, które:
   • sugerują, że osoba/model popiera działanie lub rekomenduje użycie produktów lub usług określonego przedsiębiorstwa lub znaku handlowego;
   • Pokazują osobę/modela w potencjalnie lub faktycznie obraźliwym, nieprzyzwoitym lub prowokacyjnym aspekcie. To dotyczy obrazów społecznych, seksualnych, religijnych lub jakichkolwiek innych preferencji, aspektów zdrowia fizycznego lub psychicznego, czy też nadużycia narkotyków, nikotyny, alkoholu, itp.
  • Zmiana, rekompilacja lub skasowanie kodu programu użytego w materiale;
  • Skasowanie znaku wskazującego na właściciela praw i prawa autorskie oraz powiązane prawa niezależnie od ich lokalizacji, w lub na materiale;
  • Przekazanie licencji, transfer i dystrybucja materiałów podlegających prawom nakazanymi i umieszczonym w tej Umowie;
  • Umieszczenie, instalacja lub użycie materiałów jednocześnie w więcej niż jednym miejscu, udostępnienie materiałów poprzez zasoby sieciowe innym użytkownikom;
  • Wykorzystanie materiałów w taki sposób, który umożliwia pobranie, przekazywanie, dystrybucję, zmianę lub inne podobne sposoby wymiany plików, włączając ale nie ograniczając się do korzystania z przenośnych urządzeń pamięci;
  • Wykorzystanie materiałów do celów edycji bez dodania do pliku następującej uwagi: «©Depositphotos/nazwa Artysty»; lub
  • Reprodukcja materiału osobiście lub wraz ze stronami trzecimi w ilości przekraczającej 500 000 sztuk (bez uzyskania odpowiedniej licencji rozszerzonej). Jeżeli ma miejsce taka sytuacja, kupujący jest zobowiązany zapłacić 0,01 $ jako rekompensatę za każdą dodatkowo reprodukowaną kopię. Materiały można wykorzystywać bez ograniczeń w gazetach, magazynach, reklamie internetowej oraz transmisjach w telewizji i Internecie i w przestawieniach teatralnych.
  5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Podpisując tą Umowę, kupujący wyraża zgodę i akceptację zasad i warunków opisanych w tej Umowie i zgadza się na bycie związanym literą i duchem parametrów i ograniczeń ustalonych w niniejszej Umowie.

  Brak wprowadzenia w życie przez Depositphotos jakiegoś postanowienia z tej lub powiązanych Umów nie będzie i nie może być uznawane za zaniechanie jakichkolwiek praw lub warunków i nie zaprzeczy wprowadzeniu wszelkiego innego postanowienia jako określonego przez Depositphotos.

  Umowa jest przeznaczona dla kupującego i rozciąga się na wykonawców kupującego, pracowników i prawomocnych przedstawicieli kupującego i nie może być im przekazana bez wcześniejszej pisemnej zgody Depositphotos.

  6. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  7. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM ZASADAMI I WARUNKAMI TEJ UMOWY. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: