Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Umowę dostawy
 • UMOWA DOSTAWY

  Ta Umowa zawiera postanowienia dotyczące warunków dostawy plików dla dostawców Depositphotos i jest uzupełnieniem do Warunków korzystania z serwisu i Umowy członkowskiej.

  1. DEFINICJE

  Witryna: strona internetowa firmy Depositphotos Inc. (http://www.depositphotos.com), włączając w to wykorzystywany sprzęt, oprogramowanie, bazy danych, pliki, interfejsy, algorytmy, zarejestrowanych użytkowników i ich dane.

  Plik: zdjęcie, obraz wektorowy i inny materiał prezentowany na witrynie, łącznie z informacjami opisowymi i inną wymaganą dokumentacją (np. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Model Release lub pozwolenie na przedstawienie własności prywatnej).

  Użytkownik: zarejestrowany użytkownik witryny. Są dwa rodzaje użytkowników: kupujący i dostawca.

  Kupujący: użytkownik witryny zarejestrowany, aby kupować różnymi metodami prawa do wykorzystania plików wyświetlanych i pobieranych z witryny.

  Dostawca: osoba fizyczna (lub jednostka prawna) która jest autorem lub posiada wszystkie prawa do plików, które dostarcza na witrynę w celu wyświetlania, przekazywania i/lub sprzedawania kupującym.

  Wgranie: działanie dostawcy przekazującego plik(i) na witrynę w celu wyświetlania, przekazywania i/lub sprzedawania ich kupującym; również, dowolny(e) plik(i) tak przekazane.

  Partnerzy: partnerzy, partnerzy biznesowi i inne strony trzecie które zawarły umowę z Depositphotos w celu wyświetlania, przekazywania i/lub sprzedawania plików kupującym.

  Plik na wyłączność: plik który jest dystrybuowany wyłącznie poprzez witrynę lub poprzez partnerów.

  Dostawca na wyłączność: dostawca, który dystrybuuje swoje pliki wyłącznie na witrynie lub poprzez partnerów.

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Ta Umowa określa relacje prawne pomiędzy Depositphotos jako obsługującym witrynę a dostawcą plików na witrynę. Dostawca wyznacza Depositphotos jako agenta do dystrybucji i licencjonowania plików dostawcy na zasadach wyłączności lub bez wyłączności. Na podstawie akceptacji warunków tej Umowy, dostawca może wgrywać pliki do udostępnienia na witrynie trzymając się zasad i warunków tej Umowy przy każdym wgrywanym pliku. Ta Umowa zaczyna obowiązywać w momencie rejestracji konta dostawcy na witrynie i jest ważna do momentu jej zakończenia. Jeżeli warunki i zasady ustalone w niej są nieakceptowalne dla dostawcy, powinien on zakończyć tą Umowę zgodnie z procedurą podaną poniżej.

  3. DOSTARCZANIE PLIKÓW

  Dostawca wgrywa pliki na witrynę w różnych formatach używając wewnętrznych narzędzi Depositphotos lub innych narzędzi akceptowanych przez Depositphotos (np. FTP). Depositphotos samo decyduje, które z plików dostarczonych przez dostawcę nadają się do umieszczenia na witrynie. Ponadto obie strony zgadzają się, że wszystkie pliki wgrane przez dostawcę podlegają zasadom Depositphotos i witryny.

  4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKÓW DO WGRANIA

  Wgrywając pliki, dostawca potwierdza i gwarantuje, że:

  • każdy wgrany plik został stworzony przez dostawcę i dostawca jest właścicielem wszystkich potrzebnych praw autorskich i powiązanych praw do pliku;
  • żaden z wgrywanych plików nigdy nie został i nigdy nie będzie wykorzystany przez dostawcę do tworzenia logotypów, znaków towarowych lub zastrzeżonych znaków towarowych ani do użytku osobistego ani do użytku stron trzecich;
  • dla każdego obiektu, dzieła lub utworu (dzieła sztuki, zabawki, rękodzieła itp.) podlegającego prawom lub pozwoleniom związanym z komercyjnym wykorzystaniem jego obrazu, a przedstawionego we wgranym pliku, dostawca posiada wszystkie konieczne pisemne pozwolenia i zgody do wykorzystania rzeczonego obrazu w swoim pliku; ich kopie powinny zostać załączone do pliku;
  • wszystkie pliki zawierające obrazy ludzi lub własności prywatnej powinny mieć załączone odpowiednie zezwolenia (za wyłączeniem plików oznaczonych jako „Tylko do użycia editorial”);
  • dostawca reprezentujący interesy przedsiębiorstwa, firmy lub grupy jednostek zapewnia, że posiada wszystkie potrzebne dokumenty i pozwolenia dotyczące praw autorskich i powiązanych praw do pliku oraz praw do sprzedaży plików na użytek komercyjny.
  5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STATUSU DOSTAWCY NA WYŁĄCZNOŚĆ

  Wybierając status dostawcy na wyłączność, dostawca zgadza się sprzedawać swoje pliki tylko na witrynie Depositphotos. Jeżeli pliki dostawcy, które mają zostać wgrane są już dostępne na innych stockach lub podobnych witrynach, dostawca usunie swoje portfolio ze wszystkich innych stron zanim zostanie mu przyznany status dostawcy na wyłączność Depositphotos. Dostawca zostanie dostawcą na wyłączność po akceptacji swojej prośby wysłanej do obsługi klienta Depositphotos.

  Pliki dostarczone na sprzedaż na witrynie nie powinny być sprzedawane, dystrybuowane, licencjonowane, transferowane na zasadach royalty-free, ani transferowane w żaden inny sposób poza witryną. Po akceptacji statusu dostawcy na wyłączność, dostawca ma prawo wykorzystywać pliki na wyłączność tylko do następujących celów:

  • prezentacja przez dostawcę na jego własnej stronie internetowej, na której pliki są oznaczone jako dostępne wyłącznie na witrynie Depositphotos i prezentowane tam tylko w celach artystycznych (nie do odsprzedaży lub późniejszego transferu praw lub licencji);
  • wykorzystanie plików na wyłączność dostawcy do utworzenia i późniejszej sprzedaży produktów komercyjnych (np. T-shirtów, ikon, plakatów itp.) jeżeli w takiej działalności nie jest konieczny transfer lub sprzedaż licencji lub praw do materiału cyfrowego.
  6. PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ

  Dostawca udziela Depositphotos prawo do bycia jego agentem dostarczającym licencje do plików na wyłączność i bez wyłączności kupującym stronom trzecim. Depositphotos i potencjalni właściciele licencji mają prawo do reprodukcji, wykorzystania, publikacji, reedycji, kompresji i transferowania plików, jak również prawo do zmieniania, modyfikacji, tworzenia i sprzedawania wydruków lub kopii utworzonych w różnych technologiach oraz wystawiania, pokazywania publicznie i powielania plików.

  Ponadto, akceptując zasady tej Umowy, dostawca udziela prawa i dożywotniej gwarancji, światowej, wyłącznej lub niewyłącznej, nietransferowalnej (sub)licencji użytkownikom końcowym zgodnie z zasadami Umów o licencji standardowej i rozszerzonej witryny. 

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do wykorzystania plików jako części działalności własnej lub stron trzecich związanych z wydawaniem licencji do plików, do celów promocyjnych, marketingowych i reklamowych. Dostawca zgadza się, że za użycie jego plików do takich celów nie zostanie mu zapłacone wynagrodzenie.

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do dystrybucji plików nie tylko bezpośrednio na witrynie, ale również poprzez partnerów. Dostawca zgadza się na prawo Depositphotos do udzielenia lub przekazania partnerom na podstawie odrębnych porozumień szczegółowych praw, ograniczeń, zobowiązań, licencji i innych prawnych i biznesowych kwestii związanych z plikami. Depositphotos ma domniemane prawo do udostępnienia partnerom plików zaakceptowanych na stronie poprzez własny interfejs programu (API) lub wszelkie inne sposoby zatwierdzone i zaakceptowane przez Depositphotos, o ile taki dostęp nie narusza postanowień Umów o licencji standardowej lub rozszerzonej. Bez względu na sposoby, jakimi partnerzy lub użytkownicy końcowi nabędą pliki lub określone kanały poprzez które pliki zostaną udostępnione użytkownikom końcowym, prowizja dostawcy za licencję jego pliku będzie taka sama, jak gdyby to Depositphotos sfinalizowało transakcję.

  Wysokość wynagrodzenia płaconego dostawcom może być różna, zależnie od kilku czynników [zobacz dział „Wynagrodzenia”, poniżej]. Dostawca zgadza się, że Depositphotos może dokonywać zmian w kwotach bez wcześniejszego powiadomienia.

  Akceptując tą Umowę, dostawca zgadza się, że Depositphotos będzie kontrolował wysokość kwot  płaconych dostawcom za pliki sprzedane poprzez partnerów.

  7. SPAWY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Dostawca zgadza się na to, że Depositphotos zabrania wgrywania plików lub informacji opisowych naruszających prawa autorskie, patent, znak towarowy, prawa własności lub wszelkie inne podobne i właściwe prawa lub prawa własności. Dostawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Depositphotos, jego zarząd, zatrudnieni, personel biurowy, partnerzy, agenci lub afilianci nie są odpowiedzialni za żadne bezpośrednie lub domniemane szkody wynikłe z celowych lub przypadkowych działań związanych z użyciem lub niemożnością użycia wszelkich plików dostępnych na witrynie.

  Pliki oznaczone jako „Tylko do użycia editorial” są transferowane na zasadach ograniczonej licencji standardowej i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub promocyjnych. Te pliki mogą przedstawiać obrazy ludzi bez odpowiedniej autoryzacji w postaci zgody na rozpowszechnianie wizerunku, własność prywatną, znane marki i inne rzeczy do których wymagane jest specjalne dodatkowe pozwolenie w celu wykorzystania w celach komercyjnych.

  8. LOGIN I HASŁO

  Dostawca rozumie, że Depositphotos wykorzystuje login i hasło jako jedyny sposób na ustalenie tożsamości dostawcy. Dostawca zgadza się na to, że bierze pełną osobistą odpowiedzialność za każde działanie podjęte na stronie przez dowolnego użytkownika zalogowanego na witrynie z wykorzystaniem unikalnego loginu i hasła dostawcy, włączając w to wgranie na witrynę, a konsekwencje każdego takiego działania podlegają zasadom tej Umowy oraz Umów o licencji standardowej i rozszerzonej.

  9. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

  Depositphotos nie ma możliwości kontrolowania wszystkich wgrań i wymiany informacji dokonywanych na witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie wymiany. Depositphotos ma prawo usuwania, kasowania, blokowania lub edytowania każdego z plików lub ich części, które mogą być uznane przez Depositphotos za naruszające tą Umowę lub prawa własności prywatnej lub intelektualnej, włączając podobne prawa stron trzecich lub będące w inny sposób nieakceptowalne. Dostawca zgadza się na konfiskatę wpłat, które zostały zapłacone za takie pliki. Depositphotos zachowuje także prawo do poprawiania błędów i edycji informacji w plikach dostawcy według własnego uznania.

  W celu optymalizacji bazy, Depositphotos zastrzega sobie prawo do cyklicznego usuwania plików wgranych na stronę przez Dostawców, jeśli pliki te nie zostały przesłane do sprzedaży przez długi okres czasu (co określa wyłącznie Depositphotos), lub zostały dezaktywowane lub odrzucone przez Dział zarządzający treścią.

  10. INFORMACJE POUFNE

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do wykorzystania informacji poufnych dostarczonych przez dostawcę, włączając w to wszelkie dane, programy, pliki itp., w zamian gwarantując zapewnienie ochrony rzeczonych informacji poufnych zgodnie z Polityką prywatności na witrynie. Wyłącznie dostawca jest odpowiedzialny za wszystkie informacje, jakie dostarcza do Depositphotos.

  Dostawca przyjmuje do wiadomości, że informacje uzyskane poprzez akceptację tej Umowy i przez korzystanie z witryny mogą być poufne, osobiste i/lub wartościowe dla Depositphotos i zgadza się, że podczas obowiązywania tej Umowy oraz po jej zakończeniu, nie będzie miał prawa ujawniania lub wykorzystywania informacji poufnych w jakimkolwiek stopniu bez jednoznacznego pisemnego pozwolenia Depositphotos, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w tej Umowie.

  11. DEKLARACJE I GWARANCJE

  Akceptując zasady tej Umowy, dostawca deklaruje i gwarantuje co następuje:

  • Dostawca ma zdolność prawną i wszystkie potrzebne i wystarczające uprawnienia do akceptacji tej Umowy, jest jedynym i wyłącznym właścicielem plików, jest władny do przyznawania wszystkich praw licencyjnych wyszczególnionych w zasadach tej Umowy i nie będzie wgrywał ani udostępniał praw do żadnych plików będących niezgodnych z tą Umową;
  • No part of the Files Uploaded at the Website or otherwise transferred to Depositphotos contains any mechanism or means of protection which interferes with using, editing or copying said Files by means permitted in this Agreement or the Standard and Extended License Agreements;
  • Dostarczone pliki nie zawierają szkodliwych kodów programu, wirusów, robaków, trojanów ani żadnego inwazyjnego, szkodliwego lub złośliwego oprogramowania; nie są częścią systemu DDoS; nie zawierają innych mechanizmów ani narzędzi przeznaczonych lub możliwych do wykorzystania w celu usunięcia, modyfikacji, zakłócenia lub uszkodzenia plików lub witryny;
  • Pliki zawierają pełne, konieczne i wystarczające informacje dodatkowe do ich skutecznej sprzedaży na witrynie; informacje dodatkowe są kompletne, właściwe i nie zawierają fałszywych, nieodpowiednich ani sprzecznych metadanych;
  • Pliki dostarczone na Depositphotos są oryginalnymi pracami;
  • Pliki, podobnie jak dołączone informacje dodatkowe nie naruszają praw autorskich, praw własności ani innych powiązanych praw stron trzecich.

  Ponadto dostawca oświadcza i gwarantuje, że:

  • nie licencjonuje dostarczonych plików innymi sposobami, poza czasowym licencjonowaniem w granicach prawa do celów kreatywnych;
  • nie licencjonuje plików, które są własnością innych autorów (chyba że pliki są własnością grupy autorów do których należy dostawca i do których dostawca ma wyłączne prawa licencjonowania);
  • nie licencjonuje plików, jeżeli nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów związanych z publikacją i dystrybucją tych plików.
  12. WYNAGRODZENIE

  Wysokość wynagrodzenia zapłacona dostawcy może się różnić, zależnie od sposobu w jaki kupujący lub partnerzy uzyskają pliki, od poszczególnych kanałów poprzez które pliki są udostępniane kupującym, rozmiaru zakupionych obrazu (obrazów) i zasad indywidualnych umów pomiędzy Depositphotos a partnerami. Ponadto, wynagrodzenie płacone dostawcy zależy również od poziomu dostawcy, który jest przyznawany przez Depositphotos na podstawie ilości sprzedanych na witrynie plików dostawcy – im więcej plików jest sprzedanych przez dostawcę, tym wyższy poziom może on osiągnąć. Wysokość wynagrodzenia płaconego dostawcom ze sprzedaży plików dostawcy wzrasta wraz ze wzrostem poziomu, na którym znajduje się dostawca. Kalkulacja wypłaty dostawcy jest oparta na cenie rzeczywiście zapłaconej za plik zamiast na „standardowej” cenie; jeżeli kupujący otrzymał rabat na zakup plików, wynagrodzenie dostawcy za ten zakup będzie obliczane z kwoty, jaką zapłacił kupujący wraz z rabatem zamiast za podstawową cenę pliku bez rabatu. Procent wynagrodzenia dostawcy nie ulega zmianie, ale jest kalkulowany na podstawie faktycznego kosztu, który w przypadku rabatu będzie niższy, w związku z tym niższa będzie kwota wynagrodzenia dla dostawcy.

  Kiedy pliki dostawcy są sprzedawane poprzez partnerów, wysokość wynagrodzenia może być taka sama jak opisana powyżej (i zależna od poziomu dostawcy) lub kwoty mogą się różnić zależnie od umowy podpisanej pomiędzy Depositphotos a każdym z partnerów. 

  Depositphotos może być zobowiązane do odprowadzania podatków z wynagrodzenia dostawcy, zależnie od kraju pochodzenia dostawcy, informacji dostarczonych przez dostawcę i informacji dostarczonych przez władze podatkowe. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Depositphotos jest zobowiązane do odliczania podatków i dostarczania dokumentacji wymaganej prawnie.

  Kwoty prowizji dostawcy będą przechowywane przez Depositphotos aż do momentu kiedy dostawca wykona prośbę o wypłatę, kiedy dostępne saldo konta, po odliczeniu wszystkich wymaganych opłat (podatki, prawo lub inne podobne opłaty związane z wykonywaniem tej Umowy) osiągnie lub przekroczy ustaloną minimalną kwotę wypłaty.

  13. ZAKOŃCZENIE UMOWY I JEGO NASTĘPSTWA

  Ta Umowa jest ważna aż do swojego zakończenia. Dostawca ma prawo i możliwość zakończenia tej Umowy w dowolnym momencie.

  To terminate the agreement, the Contributor should send notification to Depositphotos at least 30 (thirty) days in advance of the proposed termination date, using the form at the Depositphotos Website page Kontakt. Depositphotos can also terminate the Agreement at any time and for any reason.

  Aby zakończyć Umowę, dostawca powinien wysłać zawiadomienie do Depositphotos co najmniej 30 (trzydzieści) przed proponowaną data zakończenia, wykorzystując formularz na stronie Kontakt na witrynie Depositphotos. Depositphotos może również zakończyć Umowę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

  Jeżeli członkostwo dostawcy jest zakończone przez Depositphotos zgodnie z zasadami Umowy członkowskiej, takie zakończenie zostanie uznane z wystarczające powiadomienie i będzie skutkować zakończeniem tej Umowy.

  W przypadku zakończenia, Depositphotos będzie wykonywać co następuje:

  • Wszystkie wgrane pliki dostawcy zostaną usunięte z wyszukiwarki witryny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia;
  • Pomimo faktu zakończenia, Depositphotos ma prawo i możliwość kontynuowania licencjonowania już zaakceptowanych plików do czasu ich usunięcia z wyszukiwarki witryny;
  • Na podstawie wygaśnięcia tej Umowy i po jej zakończeniu, zgodnie z zasadami i postanowieniami tej Umowy, Depositphotos będzie nadal wypłacać wynagrodzenie przysługujące dostawcy za licencje wydane kupującym podczas okresu przejściowego zgodnie ze wszystkimi zasadami opisanymi w tej Umowie lub wymaganymi przez prawo;
  • Jeżeli Depositphotos ma wystarczające powody, żeby podejrzewać dostawcę o nieuczciwe działania, Depositphotos zastrzega sobie prawo do zakończenia Umowy, zaniechania naliczania wynagrodzenie dostawcy za wydane licencje, skasowania konta i/lub skonfiskowania/zatrzymania wszelkich wypłat prowizji dostawcy.
  14. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Dostawca rozumie i przyjmuje całkowitą odpowiedzialność i ryzyko wszelkiego rodzaju przy korzystaniu z witryny i/lub usług witryny.

  Depositphotos, jego pracownicy, zarząd, partnerzy, udziałowcy i agenci nie są ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zakłócenia funkcjonalności witryny skutkujące utratą informacji biznesowych, zysku lub innymi stratami finansowymi po stronie dostawcy i kupującego.

  W każdym wypadku zgodnie z warunkami tej Umowy lub w wyniku korzystania z witryny jako całości lub jakiejkolwiek jej części i zasobów w dowolny sposób, całkowita kwota odpowiedzialności Depositphotos będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia, jakie Depositphotos otrzyma za pliki będące przedmiotem roszczenia, ale w żadnym wypadku finansowa część takiego odszkodowania nie przekroczy ekwiwalentu 1000$ (jeden tysiąc dolarów amerykańskich USA).

  15. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

  Ważność, interpretacja i wejście w życie Umowy, kwestie wynikające lub związane z wykonaniem lub naruszeniem tej Umowy i kwestie związane będą regulowane przez wewnętrzne prawa stanu Nowy Jork (bez odnoszenia się do wyboru doktryny prawa). Wszelkie czynności prawne lub czynności dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tej Umowy, kwestie wynikające lub związane z naruszeniem tej Umowy i kwestie związane będą rozstrzygane wyłącznie w stanowych lub federalnych sądach zlokalizowanych w stanie i hrabstwie Nowy Jork. Wszystkie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się zastrzeżeń co do stosowności i wygody takich miejsc jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży nie ma zastosowania ani nie wpływa na tą Umowę.

  16. KONTAKTY

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub informacji kontaktowych podanych na stronie witryny Kontakt.

  17. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, DOSTAWCA POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ.

  UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ NA BYCIE AGENTEM DOSTAWCY NA WYŁĄCZNOŚĆ LUB BEZ WYŁĄCZNOŚCI ORAZ NA OTWARCIE I UDOSTĘPNIENIE NARZĘDZI SPRZEDAŻY I DOSTAWY LICENCJI PLIKÓW, DOSTAWCA ZGADZA SIĘ NA ZASADY I WARUNKI TEJ UMOWY.

  PONADTO DOSTAWCA ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY DOSTAWCĄ A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE USTALENIA, USTNE LUB PISEMNE I JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY DOSTAWCĄ A DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEJ UMOWY.

  Zastrzeżenie: Oryginalnie, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim i została przetłumaczona na inne języku dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: