Kliknij i zadzwoń Czat na żywo Nasze plany i ceny
 • Informacje prawne
 • Warunki korzystania z serwisu
 • WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  Ta Umowa reguluje warunki korzystania z witryny Depositphotos. Informacje dotyczące praw i licencji obowiązujących przy korzystaniu z materiałów royalty-free są podane w Umowach licencji standardowej i rozszerzonej.

  Ta Witryna należy do i jest obsługiwana przez Depositphotos Inc. użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji i materiałów z witryny pod warunkiem, że zaakceptuje i zgodzi się z Warunkami korzystania z serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że użytkownik zgadza się z Warunkami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z aktualnymi Warunkami korzystania z serwisu, powinien opuścić witrynę.

  Depositphotos zastrzega sobie prawo do poprawiania i zmieniania Warunków korzystania z serwisu w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika. Użytkownik zgadza się że, aby uzyskać pełne i zaktualizowane informacje o Warunkach korzystania z serwisu, będzie okresowo przeglądał niniejszą część. Kontynuacja przez użytkownika korzystania z witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w aktualnych Warunkach korzystania z serwisu oznacza, że użytkownik zgadza się z wprowadzonymi zmianami.

  Użytkownik nie ma prawa ingerować w zabezpieczenia witryny lub w jakikolwiek inny sposób korzystać z witryny lub innych zasobów systemu, sieci i usług dostępnych poprzez lub połączonych z witryną w niewłaściwy sposób. Użytkownik zgadza się korzystać z witryny całkowicie w ramach legalnych i zamierzonych ograniczeń.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Wszystkie zasoby witryny, łącznie z systemem organizacji i prezentacji materiałów na witrynie, są własnością Depositphotos i jego udziałowców i są chronione aktami prawnymi i podrzędnymi aktami odnoszącymi się do własności intelektualnej zawierającymi – ale nie ograniczających się tylko do nich – przepisy dotyczące praw autorskich i inne podobne przepisy.

  W razie braku odrębnej pisemnej umowy z Depositphotos (takiej, jak Umowa licencji standardowej), bezwarunkowe korzystanie z materiałów oferowanych na witrynie bez pisemnego pozwolenia Depositphotos jest zabronione.

  Materiały dostępne na witrynie mogą być kopiowane i wykorzystywane na prywatne cele wyłącznie przez użytkownika, jedynie do celów niekomercyjnych i edukacyjnych. Jest również zabronione jakiekolwiek zmienianie materiałów (na przykład kasowanie lub zakrywanie oznaczeń praw autorskich). Użytkownik nie ma prawa tworzyć dzieł zależnych z materiałów prezentowanych na witrynie lub używać ich w inny sposób.

  2. POUFNOŚĆ

  Depositphotos szanuje poufność prywatnych i osobistych informacji wszystkich współpracujących stron. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze zbierania, wykorzystywania i ujawniania poufnych danych użytkownika, zobacz do Polityki prywatności. Zaleca się użytkownikowi zapoznanie się z tym dokumentem.

  3. UAKTUALNIENIA STRONY

  Depositphotos regularnie aktualizuje informacje techniczne, zawartość i inne informacje na witrynie. Niemniej jednak, Depositphotos nie deklaruje gwarancji kompletności, dokładności i zgodności informacji podanych na witrynie. Depositphotos może dodawać, przeglądać lub usuwać informacje, zasoby i usługi umieszczone na witrynie. Depositphotos zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian na witrynie bez wcześniejszego powiadomienia.

  4. LINKI DO INNYCH STRON

  Na witrynie mogą znajdować się linki do trzecich stron. Takie linki są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Ich obecność nie znaczy, że są one rekomendowane lub zachwalane przez Depositphotos. Depositphotos również nie gwarantuje ich bezpieczeństwa i zgodności z oczekiwaniami użytkownika. Depositphotos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia lub straty, bezpośrednie lub domniemane, związane z odwiedzinami rozpoczynającymi się na Depositphotos.com lub z powodu korzystania z usług dostępnych na witrynach stron trzecich.

  5. OPROGRAMOWANIE I WIRUSY KOMPUTEROWE

  Czasami mogą się zdarzać awarie stron wynikające z połączenia z Internetem, działania oprogramowania, transmisji danych itp. i jest możliwe, że pojawią się nieprawidłowe lub niekompletne kopie informacji zawartych na witrynie. Podobnie, części witryny mogą zawierać szkodliwy kod lub programy zainfekowane wirusami komputerowymi.

  Depositphotos nie odpowiada i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem oprogramowania, obecnością wirusów komputerowych lub innych elementów ze szkodliwym kodem, z obecnością niszczycielskich lub niebezpiecznych plików, które mogą być dystrybuowane lub w inny sposób wpłynąć na oprogramowanie i sprzęt podczas przeglądania witryny przez użytkownika lub pobierania jakichkolwiek materiałów z witryny. Depositphotos zdecydowanie zaleca używanie oprogramowania antywirusowego lub innych programów ochronnych podczas interakcji ze wszystkimi witrynami internetowymi.

  6. FORMAT PREZENTACJI MATERIAŁÓW

  Zawartość witryny i sama witryna są udostępnione do przeglądania i korzystania bez żadnych osobistych wtrąceń ze strony dysponentów (za wyjątkiem premoderacji), jakichkolwiek warunków lub gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Te gwarancje zawierają warunki i gwarancje przydatności handlowej. Depositphotos nie gwarantuje, że zawartość witryny, jej praca lub witryna jako całość spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika, ani że proces jej używania będzie bezbłędny i pozbawiony jakichkolwiek przeszkód.

  7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Użytkownik potwierdza, że rozumie, bierze odpowiedzialność i bierze na siebie, bez żadnych ograniczeń, wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z witryny.

  Depositphotos oraz jego pracownicy, zarząd, partnerzy, udziałowcy i przedstawiciele nie przyjmują odpowiedzialności za żadne błędy lub zamknięcie witryny skutkujące utratą informacji biznesowych, zysku lub innymi stratami finansowymi wynikającymi z jakichkolwiek żądań, strat, petycji, działań lub innych wydarzeń powstałych zgodnie z mocą prawną tych Warunków korzystania z serwisu, włączając w to bez ograniczeń nawigację po witrynie, użycie, dostęp do jakichkolwiek materiałów lub ich części; tak samo, jak jakiekolwiek prawa nawet w sytuacji, gdy Depositphotos zostało poinformowane na temat teoretycznej możliwości takich zniszczeń, niezależnie od tego, czy powstałe wydarzenie i zniszczenie było rezultatem naruszenia własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej własności, poprzez naruszenie prawa, zaniedbanie, odpowiedzialność wynikającą z umowy lub z innych podobnych przypadków lub sytuacji, czy nie.

  Całkowita zsumowana odpowiedzialność Depositphotos w związku z użyciem tej witryny w całości, w części, lub jej zawartości, nie przekroczy ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 10 $.

  8. ODSZKODOWANIE

  Zgadzając się na warunki tej Umowy, użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw i nie występować wobec Depositphotos, jego partnerów, dostawców jego zawartości i jego poszczególnych dyrektorów, pracowników, współpracowników, udziałowców, partnerów i przedstawicieli (łącznie zwanych Stronami Depositphotos) wobec i z jakimkolwiek żądaniem, odpowiedzialnością, stratami, zniszczeniami, kosztami i wydatkami (włączając w to rozsądne opłaty prawne) ponoszonymi przez którąkolwiek ze stron Depositphotos jako rezultat lub w powiązaniu z jakimkolwiek naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez użytkownika lub kogokolwiek działającym w imieniu użytkownika jakichkolwiek warunków tej Umowy.

  9. PROCEDURA NOTYFIKACJI I PREZENTACJI STWIERDZENIA NARUSZENIA

  Depositphotos respektuje prawa własności intelektualnej i oczekuje, że wszyscy użytkownicy będą przestrzegać tych samych zasad. W przypadku, gdy użytkownik uważa, że jego własność intelektualna została skopiowana i użyta z naruszeniem jego praw, lub też prawa własności intelektualnej użytkownika zostały naruszone w inny sposób, powinien on wysłać do Depositphotos pismo zawierające następujące informacje:

  • Ręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do czynności w imieniu właściciela praw autorskich lub innych własności intelektualnych, o których mowa;
  • Opis pracy lub innego rodzaju własności intelektualnej należącej do właściciela, o których użytkownik twierdzi, że zostały naruszone;
  • Opis miejsca w witrynie, gdzie ten materiał został umieszczony;
  • Adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania użytkownika;
  • Wniosek użytkownika zawierający rozsądne przypuszczenie, że sporne użycie jest zabronione przez prawo lub przez właściciela praw autorskich;
  • Oświadczenie odpowiadające złożonemu pod przysięgą, że informacje zaprezentowane przez użytkownika są wiarygodne, poprawne i że autor oświadczenia jest osobą upoważnioną do czynności w imieniu właściciela praw autorskich lub sam jest ich właścicielem.

  List zawierający wszystkie powyższe dane powinien być zaadresowany do dyrektora generalnego Depositphotos Inc., i wysłany przez Formularz kontaktowy lub e-mailem na adres support@depositphotos.com.

  10. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

  Ważność, interpretacja i wejście w życie tych Warunków korzystania z serwisu, kwestie wynikające lub związane z wykonaniem lub naruszeniem tych Warunków korzystania z serwisu i kwestie związane będą regulowane przez wewnętrzne prawa stanu Nowy Jork (bez odnoszenia się do wyboru doktryny prawa). Wszelkie czynności prawne lub czynności dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tych Warunków korzystania z serwisu, kwestie wynikające lub związane z naruszeniem tych Warunków korzystania z serwisu i kwestie związane będą rozstrzygane wyłącznie w stanowych lub federalnych sądach zlokalizowanych w stanie i hrabstwie Nowy Jork. Wszystkie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się zastrzeżeń co do stosowności i wygody takich miejsc jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży nie ma zastosowania ani nie wpływa na te Warunki korzystania z serwisu.

  11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niepowodzenie Depositphotos w domaganiu się lub egzekwowaniu ścisłego wykonania któregoś z postanowień tej Umowy nie będzie interpretowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z serwisu nie może być wykonane całkowicie lub częściowo na terytorium określonego kraju, a strony nie mogą dojść do porozumienia, strony zgadzają się na poddanie takich spraw pod proces sądowy. W tym wypadku sąd może wybrać najbliższe postanowienie statutowe, zgodnie z którym postanowienia Warunków korzystania z serwisu mogą być wypełnione częściowo lub w całości.

  12. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z Depositphotos przy użyciu poniższych informacji kontaktowych.

  Informacje kontaktowe:

  e-mail: support@depositphotos.com.

  Lub użycie tego linku Kontakt.

  13. POTWIERDZENIE UMOWY

  AKCEPTUJĄC TO POROZUMIENIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ TĄ UMOWĘ, ROZUMIE JĄ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ. UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE DEPOSITPHOTOS ZGADZA SIĘ ZAPEWNIAĆ ZAWARTOŚĆ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE ZGODY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A DEPOSITPHOTOS, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZE POROZUMIENIA, USTNE LUB PISEMNE I WSZELKĄ INNĄ KOMUNIKACJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I DEPOSITPHOTOS ODNOSZĄCĄ SIĘ DO TEMATU TEGO POROZUMIENIA.

  Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim. Dokumenty zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody użytkowników nie mówiących po angielsku. Jeżeli są nieścisłości pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.

  Ulubione
  Ulubione Dodaj do koszyka Nowy folder Ustawienia
  • Zobacz folder
  • Move Folder
  • Edytuj folder
  • Usuń folder
  • Show Preview
  Kilknij żeby dodać
  notatki do tego folderu.
  Notatki: